„Język niemiecki kluczem do rozwoju…”

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych form wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i Filia w Zmysłówce umożliwił swoim podopiecznym zadbanie o swój wszechstronny rozwój.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce wzięli udział w projekcie pt. „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było nabycie kwalifikacji z języka niemieckiego na pełnym poziomie biegłości osób o niskich kwalifikacjach wykazujących się nieznajomością języka niemieckiego, w wieku 25 lat i więcej zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. Podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.

Grupa 13 osób ŚDS w Laszczynach oraz Filii w Zmysłówce entuzjastycznie rozpoczęła zajęcia w czerwcu bieżącego roku. Jak to zazwyczaj bywa wraz z upływem czasu i trudnościami napotykanymi w nauce entuzjazm osłabł, jednak dzięki odpowiedniej motywacji i profesjonalnego podejścia trenera Nasi podopieczni dzielnie trwali na zajęciach. Szkolenie zakończyło się we wrześniu przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu  oraz wydaniem certyfikatów.

Zajęcia z języka niemieckiego miały za zadanie przekazywać podopiecznym ŚDS nie tylko wiedzę językową, ale także poszanowanie dla innej kultury i tradycji, wiedzę ogólną o otaczającym świecie, rozwijać umiejętności językowe i pozajęzykowe m.in. umiejętność logicznego myślenia, pracy zespołowej i samodzielnej, a także kształtować pożądane postawy, sprzyjające dalszemu rozwojowi.

 

Podopieczni ŚDS składają serdeczne podziękowania prowadzącej zajęcia, Pani Małgorzacie Bieńkowskiej, za miłą i przyjazną atmosferę stworzoną podczas zajęć, za starania jakie włożyła, aby zajęcia były ciekawe i mobilizujące do dalszej pracy oraz za wyrozumiałość jaką zostali obdarowani podczas trwania całego projektu.

Facebook