Przełamywanie barier językowych z języka angielskiego

Bariery to nadmierne wymagania stawiane osobom niepełnosprawnym przez sytuacje życiowe. Jeśli mówimy o barierach, które pojawiają się na drodze osoby niepełnosprawnej, większość z nas ma przede wszystkim na myśli bariery architektoniczne – brak podjazdu czy zbyt wysokie krawężniki. Ma to związek z tym, że myśląc o osobie niepełnosprawnej większość z nas ma na myśli osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu. Natomiast przyczyny niepełnosprawności większości osób są zupełnie inne – podłoże somatyczne, neurologiczne, psychiczne itd.

Jednak najtrudniejszymi do usunięcia barierami są bariery psychologiczne
i społeczne, te które tkwią w samej osobie niepełnosprawnej, a także w mentalności innych ludzi i stereotypach.

Istotną kwestią dla osób niepełnosprawnych są bariery w komunikowaniu się. Bariery te to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

Bardzo dobrym przykładem przełamywania tych barier i pokazywania, że osoby niepełnosprawne, mimo swoich ograniczeń, mogą na równi z osobami pełnosprawnymi uczestniczyć w życiu społecznym, są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce uczestniczące w realizowanym projekcie: „Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego”. Uczestnicy projektu to osoby, które postanowiły coś w swoim życiu zmienić, starają się coś robić i pomimo swojej niepełnosprawności postawiły sobie za cel poznanie obcego języka, kultury i tradycji.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Celem Projektu było nabycie kompetencji i kwalifikacji w obszarze znajomości języka angielskiego z terenu województwa podkarpackiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.

Program szkolenia był dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych.

  Naszych uczestników w działaniach tych wspierała Pani Anna Dobrowolska – lektorka, która wspólnie z nimi starała się przełamywać pojawiające się na ich drodze bariery komunikacyjne i osiągnąć założony cel. Wielu uczestnikom już się to udało i odnieśli oni sukces w poznawaniu nowego języka. Zachęcamy również inne osoby niepełnosprawne do zrobienia tego pierwszego kroku.

          Serdecznie dziękujemy Pani Ani za współpracę oraz miłą atmosferę na zajęciach.

Facebook