O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, u których dodatkowo występuje niepełnosprawność fizyczna lub trudności adaptacyjne w środowisku rodzinnym i lokalnym
Głównym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach jest wszechstronna rehabilitacja, zarówno zawodowa jak i społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy umiejętności oraz sprawności każdego uczestnika niezbędnych do możliwie samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
Celem działalności jest wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, samodzielności w myśleniu i działaniu, rozwój sprawności motorycznej i psychomotorycznej, poprawa funkcjonowania w życiu codziennym, rozumienia siebie i otoczenia.
ŚDS jest placówką pobytu dziennego. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Facebook